Ffurflen ymholiadau cyrch Gwobr Dug Caeredin

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni – bydd yn ein helpu i ymateb i’ch ymholiad yn gyflym.

Os nad ydych yn siŵr am rywbeth, rhowch “AMH” neu “ddim yn siŵr” neu esboniad!

  Sefydliad / Enw uned

  Enw Cyswllt

  Rhif Ffôn Cyswllt

  Cyfeiriad E-bost Cyswllt

  Ydych chi’n ysgol neu’n ganolfan ieuenctid a weithredir gan Gyngor Caerdydd?

  YdynNac ydyn

  A ydych chi/eich sefydliad erioed wedi ymweld â ni o’r blaen?

  DoNaddo

  Pa gyrch(oedd) sydd o ddiddordeb i chi? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

  Cerdded mynydd efyddCerdded mynydd arianCerdded mynydd aurCanŵio efyddCanŵio arianCanŵio aur

  Amcangyfrif o nifer y cyfranogwyr

  Gweithio mewn faint o grwpiau

  Man y cyrch(oedd)

  Man y cyrch(oedd) Bannau Brycheiniog / De CymruArall

  Os ‘Arall’, rhowch fanylion

  Pa elfennau o’r cyrch sydd angen i ni eu cyflenwi? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

  Diwrnodau hyfforddiCyrch ymarferCyrch cymhwysol

  Unrhyw wybodaeth berthnasol arall

  Sut glywsoch chi am Ganolfan y Storey Arms?

  Dewiswch iaith ar gyfer gohebiaeth ynglŷn â’r ymholiad hwn

  SaesnegCymraeg


  Caiff y wybodaeth a roddwyd gennych ei phrosesu gan Ganolfan Storey Arms dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol, ond gellir ei rhannu ag adrannau perthnasol yn y Cyngor, gyda gweithwyr iechyd proffesiynol yn achos salwch/anaf neu pan fo hynny’n ofynnol gan y gyfraith.

  I gael rhagor o wybodaeth ar sut mae Canolfan Storey Arms yn rheoli data personol, darllenwch ein polisi preifatrwydd drwy’r ddolen ganlynol  Data Privacy Statement

  © Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd