Rhaglenni

Amrywiaeth o raglenni i gwrdd ag amcanion addysgol, datblygu gwaith tîm, hyfforddi arweinwyr awyr agored a chael hwyl!

Storey Arms View

RHAGLENNI ADDYSGOL

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni addysgol sy’n cynnig cyfleoedd mewn amrywiaeth of feysydd cwricwlwm, addysg bersonol a chymdeithasol a gweithio mewn tîm.

Mae ein staff addysgu yn teilwra ein rhaglenni i gyflawni eich nodau a’ch amcanion ar gyfer pob ymweliad.

Gweler ein hystod o raglenni addysgol isod

 

 

Problem Solving

DIGWYDDIADAU TÎM CORFFORAETHOL

Amrywiaeth o gyfleoedd i fusnesau a sefydliadau gan gynnwys datblygu tîm ffurfiol ac anffurfiol, hwyluso cyfarfodydd a llogi cyfleusterau.

Cyfunwch eich sesiwn pennu amcanion gyda gweithgaredd er mwyn cynnig diwrnod cynhyrchiol a phleserus i ffwrdd o’r swyddfa.

 

 

 

CYMWYSTERAU HYFFORDDIANT MYNYDD

Rydym yn ddarparwr ar gyfer Hyfforddiant Mynydd Cymru ar gyfer ystod o wobrau sgiliau arweinyddiaeth a phersonol.

Cerdded y Bryniau – Arweinydd Mynydd, Arweinydd Bryniau a Gweundir, Arweinydd Iseldir – Sgiliau Bryn a Mynydd

Dringo Creigiau – Hyfforddwr Dringo Creigiau, Hyfforddwr Wal Ddringo ac eraill

Rhagor o wybodaeth
Gorge walking group

YSGOLION PRESWYL

Mae ein canolfannau preswyl addysg awyr agored ar gael i ysgolion o’r DU a thramor.

Mae gweithgareddau awyr agored diwrnod llawn a gweithgareddau gyda’r nos mewn canolfannau yn caniatáu i ddisgyblion ddatblygu a rhannu profiadau gyda chyd-ddisgyblion ac athrawon.

Rhagor o wybodaeth
Cave leading

TGAU / BTEC / LEFEL A

Gallwn deilwra rhaglen i gwrdd â gofynion cwricwlaidd ar gyfer ystod o bynciau .

Addysg Gorfforol – cerdded y bryniau, canŵio, dringo creigiau

BTEC – Gwasanaethau Cyhoeddus
Bagloriaeth Cymru
Seren

Discovering wildlife

YMWELIADAU DYDD

Mae ein hymweliadau dydd yn cwmpasu amcanion cwricwlaidd, datblygu gwaith tîm neu yn syml yn rhoi cyfle i gael hwyl ac ymarfer corff!

Diwrnodau Dysgu Awyr Agored
Diwrnodau Astudio: Mynyddoedd/Afonydd
Diwrnodau Datblygu Tîm
Diwrnodau Gweithgaredd

Rhagor o wybodaeth
Canoe problem-solving

ASTUDIAETHAU / DATBLYGIAD ÔL-16

Rhaglenni i ddatblygu sgiliau bywyd a gwaith megis arweinyddiaeth, gwaith tîm a datrys problemau i lefel uwch.

Rydym yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu ac ymarfer y sgiliau hyn mewn sefyllfaoedd sy’n arwain at ganlyniadau go iawn.

Hill walking

GWOBR DUG CAEREDIN

Darparwr Gweithgareddau Cymeradwy ar gyfer Alldeithiau (ar bob lefel Gwobr) a’r Wobr Aur Preswyl

Gallwn gefnogi unedau Gwobr Dug Caeredin wrth ddarparu holl elfennau’r Alldaith

Mae ein Rhaglen Wobr Aur Preswyl yn agored i unigolion o’r DU

Rhagor o wybodaeth
Group picture

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Gall yr amgylchedd awyr agored gynnig profiadau pwerus i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Gall ein staff profiadol deilwra gweithgareddau i weddu i anghenion corfforol ac emosiynol grwpiau.
Gallwn groesawu grwpiau bach o ddisgyblion ar gyfer arosiadau preswyl.

Rhagor o wybodaeth
Climbing wall

HYFFORDDIANT HMS

Gadewch i’n staff hyfforddi eich staff mewn amrywiaeth o sgiliau – un ai yn eich iard gefn chi neu yn ein iard gefn ni!

Cardiau Dysgu Awyr Agored ac Amgylcheddol
Hyfforddiant Wal Ddringo
Cyfeiriadu
Datblygiad Tîm i Staff

RHAGLENNI IEUENCTID

Cyfunwch eich gwaith datblygu ieuenctid gyda gweithgareddau awyr agored er mwyn rhoi profiad cofiadwy a hwyliog.

Gallwn deilwra arhosiad preswyl i gynnwys sesiynau hunan-raglennu gyda gweithgareddau sy’n cael eu cynnal gan ein staff.

Beth bynnag yw eich gofynion, rhowch wybod i ni sut y gallwn ni helpu!

Cysylltwch â ni!

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd