Ffurflen ymholiadau ymweliad dydd

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin cyn cwblhau’r ffurflen – mae’n bosibl y bydd yr ateb i’ch cwestiynau yna!  Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni – bydd yn ein helpu i ymateb i’ch ymholiad yn gyflym.

Os nad ydych yn siŵr am rywbeth, nodwch “Dd/B” neu “Ddim yn siŵr” fel esboniad!

  Enw Sefydliad

  Enw Cyswllt

  Rhif Ffôn Cyswllt

  Cyfeiriad E-bost Cyswllt

  Ydych chi’n ysgol neu’n ganolfan ieuenctid a weithredir gan Gyngor Caerdydd?

  YdynNac ydyn

  A ydych chi/eich sefydliad erioed wedi ymweld â ni o’r blaen?

  DoNaddo

  Amser y flwyddyn / mis ar gyfer ymweliad:

  Amcangyfrif o faint grŵp (e.e. 10 – 20 / 20 – 30):

  Amcangyfrif o nifer yr arweinwyr:

  Grŵp oedran (e.e. Blwyddyn 6, CA3, y chweched dosbarth, oedolion):

  Rhaglen

  Diwrnodau Gweithgareddau

  Taith gerdded ceunantOgofaCanŵio a/neu padlfyrddioCerdded elltyddDringo creigiau (misoedd yr haf yn unig)

  Rhaglenni eraill

  Diwrnod dysgu yn yr awyr agored – CynraddDiwrnod astudio - Mynyddoedd (Cynradd)Diwrnod astudio – Afonyddd (TGAU / Lefel A)Meithrin tîm (Oedolion/Corfforaethol)Darpariaeth cyfarfodydd (Oedolion/Corfforaethol)Arall

  Os gwnaethoch roi tic ar gyfer "Arall", rhowch fanylion am eich nod a'ch amcanion ar gyfer y diwrnod. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o fanylion arnom


  Unrhyw ofynion perthnasol eraill

  Sut glywsoch chi am Ganolfan y Storey Arms?

  Dewiswch iaith ar gyfer gohebiaeth ynglŷn â’r ymholiad hwn

  SaesnegCymraeg


  Caiff y wybodaeth a roddwyd gennych ei phrosesu gan Ganolfan Storey Arms dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol, ond gellir ei rhannu ag adrannau perthnasol yn y Cyngor, gyda gweithwyr iechyd proffesiynol yn achos salwch/anaf neu pan fo hynny’n ofynnol gan y gyfraith.

   

  I gael rhagor o wybodaeth ar sut mae Canolfan Storey Arms yn rheoli data personol, darllenwch ein polisi preifatrwydd drwy’r ddolen ganlynol   Data Privacy Statement

  Cwestiynau cyffredin

  Hyd y cwrs

  Bydd ymweliadau dydd fel arfer yn cychwyn am 10.30 am ac yn gorffen am 4.00 pm ond gallant fod yn fyrrach i ddiwallu eich anghenion

  Maint grŵp

  Rydym yn gweithredu mewn grwpiau o hyd at 10 o gyfranogwyr a 2 arweinydd

  Mae ein prisio wedi’i selio ar y nifer o grwpiau, hynn yw, ar gyfer 15 o gyfranogwyr a 2 arweinydd, codir tâl arnoch am 2 grŵp

  Ar gyfer diwrnodau dysgu cynradd yn yr awyr agored, mae’r tâl fesul disgybl ac mae’n dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn (gweler prisiau tymhorol). Mae isafswm tâl sy’n cyfateb i 10 disgybl.

  Gwybodaeth Ychwanegol

  Mae ffi’r cwrs yn cynnwys cyfarwyddyd, offer arbenigol a theithio i/o’r lleoliad gweithgareddau

  Cyfrifoldeb y grŵp yw teithio i ac o’r ganolfan

  Mae angen i grwpiau ddarparu eu pecyn cinio/diod eu hunain

  Mae gweithgareddau’n ddibynnol ar y tywydd. Byddwn yn cynnig gweithgaredd amgen lle bynnag y bo modd, neu, os bydd angen, aildrefnu i ddyddiad yn y dyfodol.

  Prisiau’r Tymhorau

  Mae ymweliadau’n costio mwy neu lai ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, ar sail y flwyddyn academaidd. Mae’r tymhorau eleni fel a ganlyn:

  ALLAN O’R TYMOR

  19 Tachwedd 2018 – 24 Chwefror 2019

  CANOL TYMOR

  3 Medi – 18 Tachwedd 2018

  Gwyliau’r Pasg a Hanner Tymor mis Mai (yn seiliedig ar ddyddiadau gwyliau ysgol Cyngor Caerdydd)

  25 Chwefror – 24 Mawrth 2019

  22 Gorffennaf – 1 Medi 2019

  YN YSTOD Y TYMOR

  25 Mawrth – 21 Gorffennaf 2019

  Ac eithrio Gwyliau’r Pasg a Hanner Tymor mis Mai (yn seiliedig ar ddyddiadau gwyliau ysgol Cyngor Caerdydd)

  © Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd